ÖMSS Başvuru Özürlü Memur Seçme Sınavı Başvuru ve Başvuru Noktaları

ÖMSS Başvuru Özürlü Memur Seçme Sınavı Başvuru ve Başvuru Noktaları

ÖMSS Başvuru Özürlü Memur Seçme Sınavı Başvuru ve Başvuru Noktaları Mezun olacak özürlüler de ÖMSS 'ye girebilecek ve Başvuru Formu Aday Başvuru Formu İndirmek için tıklayın ÖMSS sınavı 29 Nisan 2012 tarihinde yapılacaktır. Sınava girecek adaylar için başvurular 20 Şubat tarihi itibariyle başladı.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

 

Mezun olacak özürlüler de ÖMSS'ye girebilecek

zürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik''te yapılan değişiklikle, 29 Nisan'da yapılacak ÖMSS'ye, ortaöğretim, ön lisans veya lisans düzeyinde eğitim veren kurumlardan mezun olanların yanı sıra ÖMSS'nin yapıldığı yıl itibarıyla mezun olabilecek durumda olan özürlülerin de katılmasına imkan verildi.

 

ÖMSS ve Kuraya Katılacak Adayların Dikkatine!-TIKLAYIN

 

Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

Söz konusu yönetmeliğin yürürlüğe konulmasının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 13 Şubat 2012 tarihli ve 2920 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53'üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 15 Şubat 2012 tarihinde kararlaştırıldığı belirtildi.

 

Yönetmeliğin ''özürlü alımına ilişkin temel ilkeler'' başlıklı maddesinin (b) bendi, ''ÖMSS, ortaöğretim, ön lisans veya lisans düzeyinde eğitim veren kurumlardan mezun veya ÖMSS'nin yapıldığı yıl itibarıyla mezun olabilecek durumda olan özürlüler için eğitim durumları ve özür grupları itibarıyla sınav sorusu hazırlanması, değerlendirilmesi ile özürlülerin bu sınavlarda ulaşabilirlik şartları oluşturularak yapılır'' şeklinde yeniden düzenlendi.

 

Yönetmeliğin aynı maddesinin (c) bendi de, ''Kura, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 41'inci maddesine göre devlet memuru olabilmek için aranan asgari eğitim şartını haiz eğitim veren kurumlardan mezun veya mezun olabilecek durumda olan özürlülerden kamu kurum ve kuruluşlarına tercihlerine göre yerleştirileceklerin tespiti amacıyla noter huzurunda yapılır. Kura çekimini, kura için başvuruda bulunan adaylar da izleyebilir'' olarak değiştirildi.

 

Yönetmeliğin söz konusu maddesine, adaylarda, yerleştirme işlemine son başvuru tarihi itibarıyla ilgili eğitim kurumlarından mezun olma şartı aranacağına ilişkin bir fıkra da eklendi.

 

Böylece, 29 Nisan'da yapılacak ÖMSS'ye, ortaöğretim, ön lisans veya lisans düzeyinde eğitim veren kurumlardan mezun olanların yanı sıra ÖMSS'nin yapıldığı yıl itibarıyla mezun olabilecek durumda olan özürlülerin de katılmasına imkan verildi.

 

Öte yandan, yönetmeliğin ''sınav sorularının, özür grupları itibarıyla özürlülerin bilgi, yetenek ve becerilerini ölçecek şekilde; işitme, dil ve konuşmayla zihinsel özürlüler için ayrıca öğrenme ve algılama düzeyleriyle dil gelişimleri ve sözel iletişim güçlükleri esas alınmak suretiyle ayrı ayrı hazırlanacağına'' ilişkin fıkradaki ''ayrı ayrı'' ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

 Başvuru  üç aşamadan oluşmaktadır.

 

İLK AŞAMA: Her adayın kendi ilindeki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il müdürlüğüne şahsen başvurması gerekmektedir. Buraya giderken şu belgeleri götürmek gerekmektedir:

 

1) ÖMSS Aday Başvuru Formu (İndirmek için tıklayın)
2) 14/01/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun %40 ve üzerinde özürlü olduğu belirtilen özürlü sağlık kurulu raporları
3) Öğrenim durumunu gösterir belge (diploma, mezuniyet belgesi, sınava başvurduğu öğrenim düzeyinden mezun olabileceğini gösterir resmî belge)
4) Nüfus cüzdanı veya pasaport (Nüfus cüzdanında fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.)
5) İlköğretime başlama yaşı öncesi işitme özürlü olan adayların bu durumunu gösterir resmî belge/belgeleri
(Sınava girecek ilköğretime başlama yaşı öncesi işitme özürlü olan adayların bu durumlarını; ilköğretimi (ilkokul-ortaokul) işitme özürlüler okulunda okuduklarını gösterir diploma veya ilköğretim çağı öncesi işitme özürlü olduğunu gösterir özürlü sağlık kurulu raporu veya ilköğretim çağı öncesi işitme özürlü olan işitme özürlülerden kaynaştırma okuluna gidenlerin işitme özürlü olarak okumuş olduklarını gösterir okul diploması/mezuniyet belgesi veya ilköğretim çağı öncesi işitme özürlü olduğunu gösterir diğer vb. resmî belgeler ile belgelendirmeleri gerekmektedir. Bu durumdaki adaylardan ilköğretim çağı öncesinde işitme özürlü olduğunu belgeleyemeyenler, ilköğretim çağı öncesi işitme özürlü olmuş kabul edilmeyecektir. Sadece kuraya başvuracak adayların bu belgelerini İl Müdürlüklerine getirmeleri gerekmez.)
6) Varsa; 2006 yılından sonra mezun olan veya ÖMSS'nin yapıldığı yıl itibariyle mezun olabilecek durumda olan zihinsel özürlü adayların, Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) raporları, mezun olacakları/oldukları zihinsel özürlülere ait okul diplomaları/öğrenim durumlarını gösterir resmî belge (Sadece kura ile yerleştirmeye katılacak adayların, varsa bile, bu belgelerini İl Müdürlüklerine getirmeleri gerekmemektedir.)

 

Burada ne yapılacaktır?

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il müdürlüğünde; adayın özür grubu ile diğer özürlü bilgilerinin yazılacağı Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesi hazırlanacaktır. bu belge 3 nüsha olacaktır. Aday ve görevli tarafından imzalnacaktır. 3 nüsha olarak düzenlenen ve imzalanan bu belgenin bir nüshası Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğünde, bir nüshası adayda kalacak, bir nüshası da ÖSYM Başvuru Merkezine aday tarafından teslim edilecektir. 

 

İKİNCİ AŞAMA: İkinci aşamada bankaya para yatırılacaktır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğünden onaylı Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesini alan adaylar kılavuzun arka sayfasında yer alan banka şubelerinden birine giderek veya İnternet aracılığıyla sınav/başvuru ücretini yatıracaklardır. (ÖMSS için 20 Şubat-2 Mart 2012, kura için 14-25 Mayıs 2012 tarihlerinde sınav/başvuru ücreti yatırılacaktır.)

 

Sınav ücreti 25 TL, kuraya başvurma ücreti ise 10 TL'dir.

 

Ücretin yatırılabileceği bankalar

 

T. Halk Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı
T. Vakıflar Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı
T.C. Ziraat Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı
Akbankın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı
Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı

İnternet üzerinden de ücret yatırılabilir

Adayların başvuru/sınav ücretini yatırırken banka görevlisine; T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı ile sınav adını söylemeleri gerekmektedir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden İnternet aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

 

ÜÇÜNCÜ AŞAMA

 

Ücreti yatıran adaylar ÖSYM Başvuru Merkezlerine gidecektir. Başvuru şahsen yapılacaktır. Ortaöğretim Kurumu (Okulu) Müdürlükleri ve ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri ÖMSS'de başvuru merkezi olarak görev yapacaklardır.

 

ÖSYM Başvuru merkezine giderken götürülecek belgeler

 

1) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğünden alınmış aday ve görevli tarafından imzalanmış mühürlü Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesi
2) Doldurulmuş ÖMSS Aday Başvuru Formu
3) Özürlü sağlık kurulu raporunun fotokopisi (Fotokopi ÖSYM Başvuru Merkezine teslim edilecektir.)
4) Sınavda yanında insülin pompası bulunacak şeker hastası adayların, şeker hastası olduğunu belirtir raporları
5) Öğrenim durumunu gösterir belge (diploma, mezuniyet belgesi, sınava başvurduğu öğrenim düzeyinden mezun olabileceğini gösterir resmî belge)
6) Nüfus cüzdanı veya pasaport (Nüfus cüzdanında fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.)
7) Başvuru/sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu

 

ÖSYM'ye başvuru ile birlikte, Başvuru Merkezi tarafından yazıcıdan alınarak adaya verilecek 2 nüsha Başvuru Kayıt Bilgileri formu dikkatle incelenmelidir. Form imzalanıp bir nüshası görevliye verilmelidir. Diğer nüsha saklanmalıdır.
Adaylar başvuruda başvuru hizmeti ücreti olarak 3,00 TL ödeyeceklerdir.

 

ÜÇ AYRI SINAV KİTAPÇIĞI OLACAKTIR.

 

* Genel özürlü, görme özürlü ve ilköğretime başlama yaşı sonrası işitme özürlü olan adaylar için içeriği aynı bir soru kitapçığı olacak ancak özür gruplarına göre farklı sınav uygulamaları yapılacaktır.
* İlköğretime başlama yaşı öncesi işitme özürlü olan adaylar işitme özürlüler için hazırlanan soru kitapçığını kullanacaklardır.
* Zihinsel özürlü olan adaylar zihinsel özürlüler için hazırlanan soru kitapçığını kullanacaklardır.

 

SINAVDA EK SÜRE VERİLECEK ÖZÜR GRUPLARI

 

Sınavda, cevaplama süresi 60 dakika olacak ancak; özür gruplarına göre farklı sınav uygulamaları yapılacaktır.

 

ÖZÜR GRUBU EK SÜRE TOPLAM SÜRE
1) Genel Özürlü Grubu    
a) Ortopedik, Ruhsal ve Duygusal, Süreğen (kronik) Hastalıklara Sahip Özürlüler - 60
b) Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olanlar (Otistik, Asberger, RETT Sendromu, Dezintegratif Bozukluk vb.), Özgül Öğrenme Güçlüğü Olanlar (Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite, disleksi vb. olanlar), Dil ve Konuşma Bozukluğu Olanlar 20 80
c) Okuyucu/işaretleyici yardımı alarak soru kitapçığını hiç okuyamayan CP hastaları 40 100
2) Görme Özürlü Grubu    
a) Okuyucu/işaretleyici yardımı alarak soru kitapçığını hiç okuyamayanlar 40 100
b) Soruları kendisi okuyabilenler - 60
3) İşitme Özürlü Grubu 20 80
4) Zihinsel Özürlü Grubu    
a) Okuyucu/işaretleyici yardımı alarak soru kitapçığını hiç okuyamayanlar 40 100
b) Soruları kendisi okuyabilenler 20 80

SINAVDA UYGULANACAK TESTLER

Genel Yetenek Testi Soru Sayısı
1) Türkçe 15
2) Matematik 15
Genel Kültür Testi Soru Sayısı
1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 10
2) Temel Yurttaşlık Bilgisi 6
3) Türk Kültür ve Medeniyetleri 3
4) Türkiye Coğrafyası 5
5) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve Güncel Sosyoekonomik Konular

6

 

Sınav sonuçları yüzde 50 Genel yetenek ve yüzde 50 Genel Kültür ağırlığıyla hesaplanacaktır.

 

ÖMSS-Ortaöğretim Zihinsel Özürlü Grubu Testi Milli Eğitim Bakanlığı İş Okulu Eğitim Programı doğrultusunda hazırlanacaktır.

 

KİMLER YARDIMCI DESTEĞİ ALABİLECEK?

 

- Sınavda 16 veya 18 puntoda basılmış soru kitapçığı ve cevap kâğıdı kullanmak istemeyen ve soru kitapçığını da okuyamayacak durumda olan görme özürlü adaylar,
- Zihinsel özürlü adaylar ile
- Genel özürlü grubunda olan CP hastalarından ellerini kullanamayan ve/veya başını sabit tutamayan adaylar istedikleri takdirde sınavda okuyucu/işaretleyici yardımı alabileceklerdir.
- Genel özürlü grubunda olan ortopedik özürlü adaylardan ellerini kullanamayan adaylar da istedikleri takdirde sınavda sadece işaretleyici yardımı alabileceklerdir.

Bu durumdaki adayların dışında kalan adaylar sınavda okuyucu/işaretleyici yardımı alamaz.

 

MERAK ETTİKLERİNİZ:

 

BAŞVURU TARİHLERİ

- Lise, önlisans ve lisans düzeyi için ÖMSS sınavı yapılacaktır.
- Ancak, ilköğretim/ilkokul/ortaokul mezunları sınava değil kuraya girecektir.
- ÖMSS için 20 Şubat-2 Mart 2012, kura için 14-25 Mayıs 2012 tarihleri arasında başvuru alınacaktır.

 

ÖZÜRLÜ SINAV SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

 

ÖMSS sınav sonuçları 2 yıl boyunca geçerli olacak. Bu süre boyunca, kamuya özürlü alınırken bu özürlü sınav sonuçları kullanılacaktır.

 

YÜZDE 40 VE ÜZERİ ÖZÜRLÜ OLANLAR SINAVA GİREBİLİR

 

ÖMSS'ye veya kuraya sadece yönetmeliğe uygun olarak yüzde 40 ve üzeri özürlü sağlık kurulu raporu olan adaylar girebilmektedir. Örneğin, Yüzde 39 özrü olanlar bu sınava giremeyecektir.

 

MEZUN VEYA MEZUN DURUMDA OLANLAR ÖMSS'YE GİREBİLECEKTİR

 

ÖMSS'ye lise, önlisans ve lisans mezunlarıyla, 2012 yılı içerisinde mezun olabilecek durumda olanlar girebilecektir.

 

Kuraya ise ilköğretim/ilkokul/ortaokul mezunu veya ÖMSS'nin yapıldığı yıl itibariyle mezun olabilecek durumda olan özürlü adaylar başvurabileceklerdir.

 

HEM LİSE MEZUNU HEM LİSANS MEZUNU OLANLAR

 

Adayların, en üst öğrenimden sınava girmesi zorunludur. Örneğin aday hem lise mezunu hem de lisans mezunu ise, en üst öğrenim lisans olduğu için adayın lisans düzeyinden sınava girmesi zorunludur.

 

YERLEŞTİRME SIRASINDA ADAY MEZUN OLMALIDIR

 

Sınav, 29 Nisan'da yapılacak. Kadroların yer aldığı yerleştirme işlemlerinin Haziran ayında yapılması planlanmaktadır. Mezun olmamasına rağmen, 2012 yılı içerisinde mezun olacağını düşünerek sınava giren adayların, yerleştirmelere başvuru tarihinin son günü itibariyle mezun olması gerekmektedir. Bu noktada, yerleştirme tarihinin de iyi planlanması gerekmektedir. Hem ortaöğretim hem de yükseköğrenimde eğitim ve öğretimin biteceği tarihleri gözönüne alarak, yerleştirme başvuruları alınmalıdır.

 

MEB İŞ OKULU MEZUNLARI KURAYA DEĞİL SINAVA BAŞVURACAK

 

Ilköğretimden sonra ortaöğretim düzeyinde öğretime devam etmeyip Millî Eğitim Bakanlığı İş Okulundan mezun olanlar kuraya başvuramayacaklardır. Bu adaylar ve ÖMSS'nin yapıldığı yıl itibariyle mezun olabilecek durumda olanlar, ÖMSS'ye ortaöğretim düzeyinden başvurarak sınava gireceklerdir.

 

ÖMSS NERELERDE YAPILACAKTIR

 

ÖMSS, 29 Nisan 2012 tarihinde 81 il merkezinde saat 10.00'da başlayacak ve tek oturumda yapılacaktır.

 

ÖMSS SINAV SONUÇLARI ÖĞRETMEN ALIMINDA KULLANILACAK MI?

 

Kimlerin öğretmen olacağı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı ile belirlenmiştir. Kurul kararında öğretmenliğe kaynak olarak gösterilen bölümlerden mezun olan özürlü öğretmen adayları da, ÖMSS'ye girecektir. MEB, özürlü öğretmen alımını bu sınav sonuçlarına göre yapacaktır.

Yorumlar

sercan

kaç yaşındakiler girebilir bu sınava

ali

arkadaşlar mezun olabilecegini gösteren belgeyi nerden alacagız

K.MARAŞ

YAŞ SINIRI YOK DİYE BİLİYORUM

bucak

eşim ilkokul mezunu bu kuraya nasıl katılacak tam anlayamadım

çakır

selam raporda sureklı ibaresi şartı varmı,diyayiz hastalarına yüzde 90rapor veriliyor süresi 2yıldevamlı degil,bizde bu sınavdan yararlana bilirmiyiz

çlşkuy

çok güzel sınav

ramazan

yaş sınırı yok ...mezun olabileceği bilgeyi okuduğu okuldan alabilir

misafir

arkadaşlar ya valilikte yada ösym merkezlerine gidin orda detaylı bilgi verirler ne gerekli diye...

sedat

Siz devlet byüklerimiz biz özürlüler olarak engelleri hala aşamadık beyan etmmiş olduğunuz bilgileri defalarca okudun aklım almadı devletimizin bize sahip çıkaca yerde sartlar zorlaşıyo saygılarımla

ekoloji

arkadaslar cagalogluna gıtmeyın basvuru merkezi bahcelı evlerde.sıyavuspasa duragında. ben sabah gıttım ben daha soylemeden kapıdakı gorevli bahceli evlere gonderdi.beyazıt duragından 97b ye bınıyorsunuz önunde inersınız

glokom

Arkadaşlar devletimiz sağolsun bizi düşünmüş sınav açmış ama bu sınavda kpss gibi olacak ne kadar puan alsanızda sizi mülakatta eleyecekler. KısacasI işiniz zor Saygılar.

özlem

sınava kuurmlarda çalışan hizmetliler giricekmi bilginiz varmı?

mehmet

ya ben şimdi görme özürlüyüm ama gözlükle okuyabiliyorum başvuru formunda nereyi doldurmam gerekir

naz

ama hatay da olmuyormus öle diolar doğrumu bu

ysn

arkadaşlar sultangazi halk egitim ömss için kurs başlatılacak kursa katılım şuan yok arkadaşlar kursa katılmak istiyenler biran önce SULTANGAZİ HALK EĞİTİME MÜRACAAT ETSİNLER... AKŞİ TAKTİRDE KATILIM OLMAZSA KURS YAPILMAYACAK... SAYGILARIMLA..!

opuü,oüo

hllyorunö

opuü,oüo

hllyorunö

XXXX

bankaya ne kadar para yatıracağız tam olarak bilgisi olan var mı

mehmet

haberin ilk paragrafını DÜZELTİN lütfen. dün itibariyle lise SON sınıf öğrencileri sınava GİREMEYECEKKKKKKKK.

ahmet yasar

arkadaşlar lise mezunlarının sadece temizlik işlerinde çalıştırılacağı yazıyor sizin bundana bir haberiniz varmı birde antalya başvuru sayısı kaç kişidir

yasemin

ömss yapacak